از فیبروم تا سرطان رحم

فیبروم رحم آنچه اول بار با فیبروم رحم تداعی می شود، ابتلا به سرطان رحم است و واژه  سرطان خود گویای برخی حالات روحی و روانی است که می تواند ذهن فرد را به سمت ابتلا به بیماری خطرناک سوق دهد. همانطور که می دانید ایران از دسته کشور هایی است که در دهه ههای اخیر با  اطلاعت بیشتر دربارهاز فیبروم تا سرطان رحم[…]